واحد   فرآیند اصلی واحد
آزمایشگاه
پذیرش بیمار سرپایی در آزمایشگاه
بهبود کیفیت
بررسی خطاهای پزشکی
بهبود کیفیت
ممیزی سنجه های اعتبار بخشی
تغذیه
فرآیند توزیع غذا
تغذیه
مشاوره تغذیه بیماران
درآمد سرپایی
ارسال نسخ سرپایی ویزیت متخصص
درآمد سرپایی ارسال نسخ سرپایی ویزیت عمومی
درآمد سرپایی تحویل صورتحساب سرپایی برای بیمه تکمیلی
درآمد سرپایی تحویل صورتحساب بستری بیمه تکمیلی
دفتر پرستاری
تحویل اشیاء بیمار مجهول الهویه
دفتر پرستاری
جذب نیروی پرستاری
رادیولوژی
فرآیند انجام ماموگرافی
رادیولوژی عکسبرداری از مچ دست برای تعیین سن استخوانی
رادیولوژی فرآیند انجام KUB
زنجیره ارجاع
فرآیند های زنجیره ارجاع تأمین خدمات آزمایش
زنجیره ارجاع
فرآیند زنجیره پاتولوژی
زنجیره ارجاع
فرآیند زنجیره دارو
کنترل عفونت
تشکیل و تکمیل فرآیند های بهداشتی پرسنل درمان
کنترل عفونت
گزارش عفونت های بیمارستانی
مدارک پزشکی
تحویل پرونده ارباب رجوع جهت صدور گواهی
مدارک پزشکی
تحویل کپی پرونده به ارباب رجوع
دفتر پرستاری
تیم احیاء
مدیریت
پذیرش و ترخیص بیماران حوادث ترافیکی 
مدیریت
پذیرش و ترخیص بیماران بستری بیمه تأمین اجتماعی
مدیریت
پذیرش و ترخیص بیماران بستری کمیته امداد امام خمینی (ره )
مدیریت
پذیرش و ترخیص نوزاد بستری بیمه سلامت ایرانیان
.....
صفحه بعد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-18 16:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ